ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเหตุ : นักเรียนลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ E-mail ของโรงเรียนเท่านั้น

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ท21102 ภาษาไทย2
ท22102 ภาษาไทย4
ท23102 ภาษาไทย6
ว21101 วิทยาศาสตร์1
ค22102 คณิตศาสตร์4
ท20220 ภาษาไทยเพิ่มเติม
ว21103 วิทยาการคำนวณ1
ว22101  วิทยาศาสตร์ 2 
สอนเสริมเพิ่มปัญญา (ติวโอเน็ตภาษาไทย)
ส 21103 สังคมศึกษาฯ
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
ส 21104 ประวัติศาสตร์
ว22104 ออกแบบเทคโนโลยี 1
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
 
ว22101  วิทยาศาสตร์ 2 
ว23104 ออกแบบเทคโนโลยี 2
 
ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 
ส 23103 สังคมศึกษาฯ
 
ว22104 ออกแบบเทคโนโลยี
ส 23104 ประวัติศาสตร์
 
ส 22103 สังคมศึกษาฯ
 
 
ส 22104 ประวัติศาสตร์
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ท31102 ภาษาไทย2
ท32102 ภาษาไทย4
ท33102 ภาษาไทย6
ท30215 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.4/2
ท30217 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.5/2
ท30219 ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.6/2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ค32102 คณิตศาสตร์4
ค33102 คณิตศาสตร์6
ส 31104 ประวัติศาสตร์
ว30243 ชีววิทยา 3 ชั้น ม.5/1
ส 33103 สังคมศึกษาฯ
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว32103  วิทยาศาสตร์กายภาพ
ว30245 ชีววิทยา 5 ชั้น ม.6/1
ว30241 ชีววิทยา 1 ชั้น ม.4/1
ว32023  เคมี3  ม.5/1
ว33025  เคมี5  ม.6/1
ว30221  เคมี 1  ม.4/1
ว30222  เคมี 2      ม.5/1
ว30226  เคมี 6      ม.6/1
ว30224  เคมี 4      ม.4/1
ส32103 สังคมศึกษาฯ
ว32056 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
ว31104 วิทยาการคำนวณ1
ส 32104 ประวัติศาสตร์
ว30205 ฟิสิกส์ 5 และ ว30265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5 ชั้น ม.6
ว 30202 ฟิสิกส์ 2 และ ว30262 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
ว30204 ฟิสิกส์ 4 และ ว30264 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4 และ ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ชั้น ม.5
 
ว31105 ออกแบบเทคโนโลยี 1
   
ส31103 สังคมศึกษา ฯ