• 300x200
  • เผยแพร่ผลงานชุดการเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย

   การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิชาประวัติศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:923]

   นางจันจิรา วงค์จุมปู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • เผยแพร่ผลงาน

   การศึกษาผลการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม รายวิชาอังกฤษเสริมทักษะ4 (อ20204)

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:720]

   นายภาณุวัตร ช่วยแก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • ฟิสิกส์1

   แรงและการเคลื่อนที่

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:765]

   นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • Reading News

   การอ่านหนังสือพิมพฺ์

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:801]

   นางสาวสุกัญญา เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • เผยแพร่ผลงาน

   การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:915]

   นางสาวสุกัญญา เตจ๊ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   เพิ่มเติม

  • 300x200
  • แผ่นดินไหว

   ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว

   ปีการศึกษา 2557  [ผู้เข้าชม:702]

   นางจันจิรา วงค์จุมปู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   เพิ่มเติม

1 2 Next