นายธนาคาร ฝอยทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวุฒิชัย ฝั้นจุมปู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ