นายภาณุวัตร ช่วยแก้ไข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุกัญญา เตจ๊ะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา