นางสาวพิกุล ราชใจยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธวัช แสนใจคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา