นายเก่งกวี ชมภูแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ