นางจันจิรา วงค์จุมปู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเกศินี สุริยนต์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา