นายณฐสิน ชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางภัทรภร ยะหมื่น
180x180
นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา