นางสาวศิรินภา คำหล้าทราย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางภัทรภร ยะหมื่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพิกุล ราชใจยา

นางสาวชนัญชิดา ปัญญาวงค์
180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ