การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์ https://sites.google.com/dwk.ac.th/doingam2563/home