การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ประจำปี 2563 http://www.dwk.ac.th/ita.php?newstype_id=1