ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา ทะวรรณา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ