ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕