ได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖