๑.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๓.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ครูมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.ครู นักเรียนมีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๗.สถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ