ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครูมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ