๑.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

๓.ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ส่งเสริมการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.พัฒนาครูให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ

๖.บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๗.พัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

 

180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ