ประวัติโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่บ้านสันโค้ง หมู่ 11 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนอง นโยบายของรัฐบาล ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการอนุมัติจาก กรมสามัญศึกษาให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า”โรงเรียนพานพิทยาคม สาขาดอยงาม”

โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งบริจาคโดย สภาตำบลดอยงาม มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 62 คน โดยมีนายสนอง สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา
          ปีการศึกษา 2538 มีจำนวนนักเรียน 110 คน ครูอาจารย์ 3 คน นักการภารโรง 1 คน
          ปีการศึกษา 2539 มีจำนวนนักเรียน 148 คน  ครูอาจารย์ 4 คน นักการภารโรง 1 คน

ปีการศึกษา 2540 วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ “โรงเรียนดอยงามวิทยาคม” มีจำนวนนักเรียน 128 คน  ครูอาจารย์ 8 คน นักการภารโรง 1 คน
           วันที่ 10 เมษายน 2541 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งนายสนอง สุจริต ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ดำรง ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
           วันที่ 12 เมษายน 2541 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ทำพิธีเปิดโรงเรียนดอยงามวิทยาคมอย่าง  เป็นทางการ
          วันที่ 30 ธันวาคม 2542 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายสนอง สุจริต ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดอยงามวิทยาคม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
         วันที่ 2 ธันวาคม  2546  -  4 ธันวาคม 2551   มีนายพิศ     ภาชนะ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ดอยงามวิทยาคม
          วันที่ 5  ธันวาคม 2551 - 16  มีนาคม 2553   มีนายวีรภาพ  พรหมตัน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม
          วันที่ 17 มีนาคม 2553  - 19  ตุลาคม  2554   มีนายเอนก   ตาคำ     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม
           วันที่ 20  ตุลาคม  2554  -  6  สิงหาคม  2555 มีนายเรวัตร   กลิ่นหอม  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

            วันที่ 7 สิงหาคม 2555  -  พฤศจิกายน 2556 มีนางนหฤทัย  ขำอรุณรตภัทร   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

            วันที่ 4 ธันวาคม 2556  -  ตุลาคม 2557   มีนายวิจิตร  วงศ์ชัย   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

            วันที่  พฤศจิกายน  2557  -  พฤษภาคม  2558 มีนางภัทรภร  ยะหมื่น       รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

            วันที่ 2 มิถุนายน  2558  -   ปัจจุบัน   มีนายไกร  ธรรมากาศ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

            วันที่ 16 พฤษภาคม  2561  -   ปัจจุบัน   มีนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอยงามวิทยาคม

180x180
นายสิริชัย มีโสภา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ